آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

4 روز در صف برای تماشای جنگ ستارگان

رینبو راوِل

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

افسانه شیرین داراب نامه

محمدرضا یوسفی

ادبیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لیلی،نام تمام دختران زمین است

شیوا عرفان

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معراج السعاده

ملا احمد نراقی

اخلاق و آداب اسلامی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کاوش در اينترنت پژوهش در حوزه‌هاي علوم اسلامي

ناشر

اسلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یعقوب کذاب

یورک بکر

رمان

دبستان پسرانه سما

امکان نداره بخوای ساکن شهر پومپئی باشی!

جان مالام

ادبیات غیر داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آب و هوا از مجموعه علوم زمین

شاهده سعیدی

علمی

دبستان دخترانه سما

سفر به شهر سلیمان

ف.عموزاده خلیلی

داستانی

دبستان دخترانه سما

من بچه شیعه هستم

سید محمد هادی صدر الحفاظی

شعر

دبستان دخترانه سما

بازآفرینی شاهنامه برای کودکان

سید علی کاشفی خوانساری و آرزو

شعر

دبستان پسرانه سما

بازیافت کاغذ

کاندن جودیت

بچه ها و بهداشت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)